Kolik to u nás stojí?

— CENÍK —Ubytování 1 osoba


510 Kč/noc

Dítě od 2 do 10 let


420 Kč/noc

Dítě do 2 let


zdarma

Ubytování pouze na 1 noc = příplatek 70 Kč

Pro dlouhodobě ubytované zaměstnance firem poskytujeme slevu


Ubytovací řád

Ubytovatel ubytuje hosta, který provedl rezervaci ubytování, zaplatil zálohu za ubytování (viz níže) a prokáže se platným cestovním pasem nebo občanským průkazem, případně jiným dokladem totožnosti.

Den příjezdu
V den příjezdu ubytovatel hosta ubytuje v termínu a v čase, který byl stanoven v objednávce.

Den odjezdu
V den odjezdu je host povinen vyklidit a opustit pokoj do 10:00 hodin, není-li objednávkou dohodnuto jinak. Odevzdá klíč správci penzionu, který provede kontrolu pokoje. Za škody, které způsobí na majetku ubytovacího zařízení, odpovídá v plném rozsahu. Při ztrátě klíčů zaplatí host škodu ve výši 500,- Kč.

Prodloužení pobytu
Požádá-li host o prodloužení svého pobytu, může mu být nabídnut i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.

Povinnosti hosta
V pokojích nesmí být přemísťován nábytek, prováděny zásahy do elektrické či jakékoliv jiné instalace. V pokojích není dovoleno používat vlastních elektrospotřebičů, kromě těch, které hostům slouží k jejich osobní hygieně. Hosté jsou povinni dodržovat zákaz vstupu na pokoje v lyžařské obuvi. Host je povinen při každém odchodu z pokoje zhasnout světla, uzavřít okna, přesvědčit se, zda jsou zavřeny vodovodní uzávěry a uzamknout dveře.
Host je povinen chovat se na pokoji a v ostatních místnostech ubytovacího zařízení tak, aby nevznikl požár.
V interiéru ubytování je zakázáno kouřit. Kouření je dovoleno pouze na místech k tomu určených.
V době od 22 hodin do 6 hodin se host chová tak, aby nerušil noční klid.

Zvířata v penzionu
Zvířata mohou být v ubytovacím zařízení umístěna jen po předchozí dohodě a za případný příplatek.

Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto řádu. V případě, že je hrubým způsobem poruší, má vedení ubytovacího zařízení právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby před uplynutím dohodnuté doby.

Ubytovací řád nabývá platnosti dnem 21. 3. 2016


Všeobecné podmínky ubytování

Zákazník
Zákazníkem (hostem) ubytovaným v Penzionu Eva se rozumí osoby starší 18 let. Osoby mladší 15 let mohou užívat služby v doprovodu osoby starší 18 let. Mladiství ve věku 15 - 18 let se souhlasem svého zákonného zástupce.

Smlouva
Vznik smluvního vztahu mezi zákazníkem (hostem) a poskytovatelem ubytování (ubytovatelem) vznikne na základě objednávky, a to písemné- listovní i elektronické. Na základě objednávky ubytovatel rezervuje požadovaný volný termín zákazníkovi a to po dobu maximálně 14 dnů. Během této doby je povinností zákazníka uhradit zálohu, která činí 50% z ceny poskytovaných služeb. Uhrazením zálohy též zákazník potvrzuje, že se seznámil se službami, cenou, platebními a jinými podmínkami, všeobecnými podmínkami ubytování, souhlasí s nimi a bude je akceptovat. V případě neuhrazení zálohy do 14 dnů bude rezervace objednávky zrušena.

Úhrada ceny
Způsob zaplacení je možný v hotovosti, složenkou, bankovním převodem (na číslo účtu 670100-2211846793/6210, var. symbol- bude sdělen ubytovatelem) a je stanoven ve smlouvě mezi ubytovatelem a zákazníkem. Záloha ve výši 50% z ceny objednaných služeb je splatná do 14 dnů po objednávce, není-li dohodnuto jinak (zejména v případech, kdy je časový úsek mezi objednávkou a následnou realizací služeb kratší než 14 dní, nebo naopak velmi dlouhý - např. rok,...). Doplatek za služby je možno zaplatit v hotovosti ihned po příjezdu do penzionu či bezhotovostní formou, nejpozději do dne, který je určen jako první den nástupu na ubytování.

Stornovací podmínky
Storno podmínky se vztahují na zrušení objednaných služeb mezi zákazníkem a ubytovatelem. Zákazník má právo kdykoliv před započetím pobytu, od smlouvy odstoupit. Odstoupení je možné výhradně písemnou formou (listovní zásilka či elektronicky). Zákazník je povinen zaplatit následující storno poplatky:
Storno pobytu více jak 30 dní před datem nástupu........... bez poplatku,
strono pobytu 29 - 15 dnů ......... 80% zálohy,
storno pobytu 14 - 8 dnů .......... 50% zálohy,
storno pobytu 7 - 0 dnů ........... 100% zálohy.

V případě, že se zákazník nedostaví k pobytu a neobsadí předem objednanou kapacitu pobytu do dvanácti hodin od rezervovaného pobytu a ubytovatele o této skutečnosti nevyrozumí (písemně či telefonicky), účtuje ubytovatel zákazníkovi 100% cenu objednávky.

V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění na straně ubytovatele nevzniká povinnost vrátit zaplacenou cenu pobytu, ani její poměrnou část.

V případě storna ubytování je ubytovatel povinen provést vyúčtování a nejpozději do 14 kalendářních dnů převést zbývající částku zákazníkovi.

Poskytovatel ubytování nevyžaduje zaplacení stornopoplatků jen ze závažných důvodů (např. živelná pohroma, zpoždění vlaků, ...)

Pojištění
Poskytovatel ubytování nezahrnuje do ceny pobytů pojištění. Zákazníkovi se doporučuje sjednat u vybrané pojišťovny v ČR - Úrazové pojištění pro cesty a pobyt v tuzemsku i zahraničí včetně nákladů souvisejících se zrušením cesty.

Všeobecné podmínky ubytování jsou platné od 23. 8. 2017


Penzion u Fadrných Crhov | +420 608 098 246 | evafadrna61@email.cz
 
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!